Rūdiškių kultūros centras įsikūrė 2016 metais Rūdiškių miestelyje, kuriam vadovauja direktorė Marija Jankovskaja.

Vizija. Centras – moderni, tautines ir vietos tradicijas puoselėjanti, profesionalaus ir mėgėjų meno sklaidą, laisvalaikį ir pramogas organizuojanti, meninio ugdymo įstaiga.

Misija. Telkti gyventojus meno mėgėjų kolektyvų veiklai, skatinti jų meninę saviraišką, įtraukiant į veiklą kuo daugiau įvairaus amžiaus ir socialinių grupių žmonių. Turtinant rajono kultūrinį gyvenimą, organizuoti profesionalaus meno sklaidą. Pritraukiant Respublikos bei užsienio atlikėjus tęsti tradicinėmis tapusias šventes, festivalius, ieškoti ir diegti naujų formų renginius, bendradarbiauti su kitomis kultūros įstaigomis ir organizacijomis, aprūpinti reikiama modernia technika kultūros centrą.

CENTRO KULTŪRINĖ VEIKLA

Sudaryti sąlygas mėgėjų meno kolektyvams dalyvauti koncertuose, šventėse, rajoniniuose renginiuose ir respublikiniuose konkursuose

Gaivinti ir puoselėti, meniškai įprasminti ir perteikti etninės kultūros pavyzdžius, populiarinti senąsias liaudies tradicijas, papročius, amatus, vykdyti etninės kultūros sklaidą ir pereinamumą

Rengti projektus įvairiems fondams, siekiant gauti lėšų kultūrinei, edukacinei veiklai plėtoti, materialinei bazei atnaujinti

Organizuoti tradicinius miesto renginius, šventes

Organizuoti renginius, pristatančius profesionalųjį meną

Organizuoti parodas bei susitikimus su jų autoriais

Organizuoti spektaklius, šiuolaikinius teatrų pasirodymus, skirtus įvairaus amžiaus publikai

Skatinti būrelių, studijų bei kolektyvų atsiradimą, tenkinančių vietos gyventojų poreikius

Plėtoti tarpkultūrinį bendradarbiavimą su Centro pastate veikiančiomis įstaigomis bei kitomis mieste, rajone, respublikoje veikiančiomis įstaigomis, organizuoti bendrus renginius